Privacyverklaring

Privacyverklaring Algemene
Verordening Gegevensbescherming
(AVG mei 2018)


Openheid en transparantie staan bij Uitvaartverzorging Rivierenland voorop bij alles wat wij doen. Daarom hanteren wij het privacy beleid dat de veiligheid van uw persoons-gegevens waarborgt. Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons.
Uitvaartverzorging Rivierenland, gevestigd aan Prins Constantijnstraat 11, 4153 CM in Beesd, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 92252192, respecteert uw privacy. Hieronder zetten wij uiteen hoe wij met uw persoonsgegevens veilig omgaan. Wij zorgen ervoor zorg dat de persoonlijke informatie, doordat u gebruik maakt van onze diensten en u ons deze gegevens op ons verzoek heeft verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Contactgegevens van Uitvaartverzorging Rivierenland
Website: www.uitvaartverzorgingrivierenland.nl
Mailadres: info@uitvaartverzorgingrivierenland.nl
Telefoonnr.: 06 – 48 200 380

UITVAARTVERZORGING RIVIERENLAND VERWERKT DE VOLGENDE PERSOONSGEGEVENS
Voor- en achternaam
Roepnaam
Adres, postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Geslacht
Huwelijkse staat
E-mailadres
Geboortedatum- en plaats

 

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING
Uitvaartverzorging Rivierenland verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Het uitvoeren en regelen van alle handelingen die nodig zijn voor het begeleiden van een uitvaart. Hiervoor heeft u Uitvaartverzorging Rivierenland schriftelijk toestemming verleend;
- Uitvaartverzorging Rivierenland verwerkt persoonsgegevens als zij hiertoe wettelijk verplicht is, zoals bij het doen van aangifte van overlijden;
- U te kunnen bellen, e-mailen en/of Whatsappen;
- Facturatie.


DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Uitvaartverzorging Rivierenland zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikkingstellen aan derden, mits noodzakelijk voor de uitvoering van de diensten zoals met elkaar schriftelijk is aangegaan. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Uitvaartverzorging Rivierenland (denk aan lokale overheid, crematoria, begraafplaatsbeheerders, rouwcentra etc.), sluit Uitvaartverzorging Rivierenland een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE PAEONIA GEBRUIKT
Uitvaartverzorging Rivierenland gebruikt geen van de hierover genoemde technieken.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Uitvaartverzorging Rivierenland maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen op basis waarvan besluiten genomen worden over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS:
Er is op grond van de AVG geen wettelijke bewaartermijn voor persoonsgegevens. Uitvaartverzorging Rivierenland zal uw dossier bewaren voor de duur van 10 jaar, mits anders schriftelijk is overeengekomen. Op schriftelijk verzoek, staat het u uiteraard vrij het dossier eerder te laten verwijderen.

 

UW GEGEVENS OP DATADRAGERS
Aangeleverde bestanden op een USB, SD of CD, worden vooraf gescand door een virusscanner. Uw persoonsgegevens worden, na uitvoering van de opdracht, opgeslagen in een beveiligd document op een harde externe schijf. De devices die door Uitvaartverzorging Rivierenland worden gebruikt, zijn voorzien van een wachtwoord.

 

WETRANSFER
Om grotere bestanden (denk aan foto’s) te versturen naar b.v. een crematorium , maakt Uitvaartverzorging Rivierenland gebruik van WeTransfer. Ook zal uitsluitend op verzoek van nabestaanden foto’s gemaakt worden en deze worden op USB verstrekt of via WeTransfer worden verzonden Deze zullen na verzending worden opgeslagen op de externe harde schijf of op verzoek worden verwijderd.

 

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren danwel te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uitvaartverzorging Rivierenland. U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Uitvaartverzorging Rivierenland een verzoek kan indienen om uw persoonsgegevens die zij over u beschikt, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde instantie/organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs, kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart, sturen naar info@uitvaartverzorgingrivierenland.nl. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken, reageren op uw verzoek.

 

Uitvaartverzorging Rivierenland wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft een klacht in de dienen bij de Nationale Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoongegevens/tip-ons.

 

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
UITVAARTVERZORGING RIVIERENLAND hecht grote waarde aan de beveiliging van uw persoonsgegevens en neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Uitvaartverzorging Rivierenland, telefoon: 06-48 200 380

Uitvaartverzorging Rivierenland voldoet met het bovenstaande aan de nieuwe privacywetgeving (AVG), welke niet van toepassing is op de persoonsgegevens van overledenen.